اطلاعات مربوط به وکالت پلاک
مراجعین محترم لطفا توجه نمایید برای تنظیم وکالت پلاک باید سند خودرو و برگه سبز به اسم یک نفر باشد در غیر اینصورت به همراه اصل اسناد برای بررسی به دفترخانه 55 سراوان مراجعه نماییداطلاعات فروشنده

نام و نام خانوادگی فروشنده:
کد ملی:

تاریخ تولد:

مثال : 1371/2/5


کد پستی:

آدرس:

شماره موبایل:

اطلاعات خریدار

نام و نام خانوادگی خریدار:

کد ملی:

تاریخ تولد:

مثال : 1371/2/5


کد پستی:

آدرس:

شماره موبایل:

مشخصات خودرو

نوع خودرو:

مثال : سواری پراید


مدل:

مثال : 1390


شماره موتور:

درون برگه سبز خودرو مراجعه کنید


شماره شاسی:

درون برگه سبز خودرو مراجعه کنید


شماره پلاک:

به این صورت بنویسید: 55 س 256 ایران 95